top of page

Ny lag om byggnaders strukturella säkerhet

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

Aktuell information (Läs "Lag om bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd")

Denna lag tillämpas på sådana byggnader med stor spännvidd för vilka bygglov beviljats före ikraftträdandet av denna lag och som används i enlighet med byggnadens huvudsakliga ändamål för idrotts-, rekreations- eller fritidsverksamhet, tillhandahållande av handelstjänster eller för andra motsvarande sammankomster eller som djurstall, och som dessutom har följande utmärkande drag:

1) i byggnaden finns någon del som har en stor spännvidd och en våningsyta som i någon våning är minst 1 000 kvadratmeter, och

2) byggnadens bärande takkonstruktion är

a) fabrikstillverkad och har en spännvidd på minst 18 meter, eller

b) tillverkad på plats och har en spännvidd på minst 15 meter.

Lagen tillämpas dessutom på maneger för vilka bygglov beviljats före ikraftträdandet av denna lag och vars bärande takkonstruktion, om den är tillverkad på plats, har en spännvidd på minst 15 meter eller, om den är fabrikstillverkad, en spännvidd på minst 18 meter.

Ägaren till en sådan byggnad med stor spännvidd som avses i 1 § ska se till att en i denna lag avsedd kvalificerad sakkunnig bedömer säkerheten hos de viktiga bärande konstruktionerna i en sådan del av byggnaden som har en stor spännvidd. Den sakkunnige ska visa ägaren att han eller hon har behörighet för bedömningsuppdraget. På sakkunnigas behörighet tillämpas 120 e § i markanvändnings- och bygglagen. Den som varit projekterare för byggnadens bärande konstruktioner får inte bedöma byggnaden.

Bedömningsintyget ska innehålla

1) en motiverad bedömning av om det hos konstruktioner som är viktiga med tanke på byggnadens bärförmåga har upptäckts sådana fel eller brister som kan leda till att byggnaden eller en del av den rasar, och

2) rekommendationer om kontroll-, skötsel-, vård- och andra underhållsåtgärder av konstruktioner som är viktiga med tanke på den strukturella säkerheten, inklusive tidsplan.

Om det är uppenbart att de fel eller brister som konstaterats i de bärande konstruktionerna kan leda till att byggnaden eller en del av den rasar, ska bedömningsintyget dessutom innehålla rekommendationer om åtgärder för att förbättra den strukturella säkerheten hos byggnaden och en bedömning av hur brådskande åtgärderna är.

Den sakkunnige ska till bedömningsintyget foga utredning om sin behörighet enligt 120 e § i markanvändnings- och bygglagen.

Närmare bestämmelser om innehållet i och utformningen av bedömningsintyget samt om hur behörighet visas får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

ingenjörsbyrå

Bedömningsintyg

bottom of page