ingenjörsbyrå

Bedömningsintyg

1/8

Ny Lag om granskning av byggnaders strukturella säkerhet

Lagen som trädde ikraft 1.4.2015 förpliktigar ägaren till, att låta uppgöra ett bedömningsintyg för en sådan byggnad som avses i lagen. Denna lag tillämpas på sådana byggnader med stor spännvidd för vilka bygglov beviljats före ikraftträdandet av denna lag och som används i enlighet med byggnadens huvudsakliga ändamål för idrotts-, rekreations- eller fritidsverksamhet, tillhandahållande av handelstjänster eller för andra motsvarande sammankomster eller som djurstall, och som dessutom har följande utmärkande drag

Bedömningsintyget kan Du beställa genom att ringa

NUMMER +358 50 5814 602