top of page

ingenjörsbyrå

Bedömningsintyg

Ny Lag om granskning av byggnaders strukturella säkerhet

Lagen som trädde ikraft 1.4.2015 förpliktigar ägaren till, att låta uppgöra ett bedömningsintyg för en sådan byggnad som avses i lagen. Denna lag tillämpas på sådana byggnader med stor spännvidd för vilka bygglov beviljats före ikraftträdandet av denna lag och som används i enlighet med byggnadens huvudsakliga ändamål för idrotts-, rekreations- eller fritidsverksamhet, tillhandahållande av handelstjänster eller för andra motsvarande sammankomster eller som djurstall, och som dessutom har följande utmärkande drag

Bedömningsintyget kan Du beställa genom att ringa

NUMMER +358 50 5814 602

bottom of page